+15
سن
5روز
مدت
10-فروردین
تاریخ

تستتستستغسغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ

اطلاعات تکمیلی

مکانکاستاریکا
1

روز اول : حرکت

پرواز از سانفرانسیسکو
2

روز دوم

بازدید از اماکن تفریحی.
3

روز سوم

بازدید از اماکن تاریخی
4

روز چهارم

بازدید از طبیعت بکر کاستاریکا.
5

روز پنجم

در اختیار گردشگر.
6

روز ششم : بازگشت

costa rica - Safari 4*4

نظرات

1.00 بر اساس 1 نظر
آوریل 2, 2019

خوبه تست

ارسال نظر

امتیاز